Γίνετε μέλος της ομάδας μαςΥγιεινή και ΑσφάλειαΌροι ΧρήσηςΕπικοινωνίαENFRITRORU

Στοιχεία Της Εταιρείας

Εμπειρία

Η GT Ground Engineering & Construction Services είναι μια γεωτεχνική μελετητική και κατασκευαστική εταιρεία, γνωστή για την τεχνογνωσία της στον τομέα της βελτίωσης εδαφών και θεμελιώσεων. Είμαστε σε θέση να ενεργούμε ως κύριοι εργολάβοι ή υπεργολάβοι σε κατασκευές με σημαντικό γεωτεχνικό αντικείμενο, όπως υπόγειους χώρους στάθμευσης, τάφρους, δεξαμενές και σιλό, αποχετευτικά δίκτυα, λιμενικές κατασκευές και προστασία έναντι εδαφικής αστάθειας.

Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας βρίσκονται στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Επιπλέον έχουμε γραφεία στη Αθήνα (Ελλάδα). Αναλαμβάνουμε έργα ανεξάρτητα αλλά και ως κοινοπραξία με άλλες εταιρείες. Οι εταίροι μας είναι μερικοί από τους μεγαλύτερους γενικούς κατασκευαστές στην Ευρώπη.

Οι δυνατότητές μας περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στη δυναμική συμπύκνωση, δυναμική συμπύκνωση με αντικατάσταση, πασσάλους εκτόπισης, έγχυση ρευστοκονιάματος υπό πίεση (compaction grouting), τους μικροπασσάλους, τα πλαστικά στραγγιστήρια (wick drains) με προφόρτιση, καθώς και στην κατασκευή εδαφοπασσάλων με ελεγχόμενη διοχέτευση ενέματος υψηλής πίεσης/ελεγχόμενη ισχυρή ενεμάτωση υπό υψηλή πίεση (jet grouting). Αυτές οι τεχνικές αποτελούν εναλλακτικές λύσεις στη χρήση παραδοσιακών λύσεων, όπως οι μεγάλης διαμέτρου πάσσαλοι, οι μεγάλες κοιτοστρώσεις (heavy rafts) και οι μεγάλες εκσκαφές. Επιπλέον στις δυνατότητές μας συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή διαφραγματικών τοίχων (slurry walls), πασσάλων ελικοειδούς διάτρησης ( CFA piles) και εκσκαφές μικροσηράγγων με προώθηση (pipe jacking tunnels). Οι τεχνικές μας προσφέρουν λύσεις για υποδομές μεταφορών καθώς και εμπορικές, οικιστικές και λιμενικές εφαρμογές.

Η ομάδα των μηχανικών της εταιρείας μας είναι σε θέση να προσφέρει τις πιο άρτιες τεχνικο-οικονομικές λύσεις, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε έργου. Η κατασκευαστική μας ομάδα προσφέρει επί τόπου λύσεις χρησιμοποιώντας τον πιο σύγχρονο κατασκευαστικό εξοπλισμό.

Η συμμετοχή μας σε όλα τα στάδια ενός έργου και το ιστορικό επιτυχούς εκτέλεσης μεγάλων έργων και κατασκευών σε τρεις ηπείρους, εξασφαλίζει την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου σας εντός του διατιθέμενου προϋπολογισμού.

Πιστοποιητικά

Βασικές αξίες

Ο κύριος στόχος μας είναι να επιτυγχάνουμε βιώσιμες λύσεις σε γεωτεχνικά προβλήματα με τρόπο ασφαλή, έγκαιρο, εντός του προϋπολογισμού του έργου. Η τεχνογνωσία και αρμονική συνεργασία μας με όλες τις εμπλεκόμενα μέρη επιφέρει απτά αποτελέσματα σε όλα μας τα έργα. Συνεπώς, είμαστε πάντα σε θέση να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας, οι οποίοι περιλαμβάνουν την έγκαιρη ολοκλήρωση του κάθε έργου εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

Επιπλέον, οι στόχοι μας περιλαμβάνουν την προώθηση νέων τεχνολογιών. Αυτό επιτυγχάνεται με την συνεχή παροχή ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης σε όλους τους εργαζόμενούς μας, τόσο στους νέους αλλά και στους πιο έμπειρους μηχανικούς μας. Έχουμε στρατηγικές συνεργασίες με πανεπιστήμια, επαγγελματικούς οργανισμούς και διεθνείς εμπειρογνώμονες στον τομέα της επαγγελματικής μας δράσης.

Η εταιρεία μας προσπαθεί συνεχώς για την ποιότητα των παρεχόμενων εργασιών και τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της, ακολουθώντας τα πρότυπα ποιότητας ISO9001:2008, ΙSO14001:2004, OHSAS18001:2007. Επιπλέον, το σύνθημά μας «Βιώσιμες Γεωτεχνικές Λύσεις» αποτυπώνει το μακροπρόθεσμο όραμά μας για τη βιωσιμότητα της εταιρείας μας , τους πελάτες μας , σε συνδυασμό και με την επιδιωκόμενη τεχνική τελειότητα.

Εκτιμούμε την ακεραιότητα και την ειλικρίνεια και δίνουμε έμφαση στην επιτυχία των πελατών μας, των συνεργατών και των εργαζομένων μας. Στοχεύουμε στην οικοδόμηση μακροχρόνιων επαγγελματικών σχέσεων.