Γίνετε μέλος της ομάδας μαςΥγιεινή και ΑσφάλειαΌροι ΧρήσηςΕπικοινωνίαENFRITRORU

Διανοιξη Μικροσηραγων Με Προωθηση (ΔΜΠ)

Η επέκταση των αστικών κέντρων σε μέχρι πρότινος ακατοίκητες περιοχές και η ανάπτυξη νέων εμπορικών και οικιστικών έργων προϋποθέτει την κατασκευή δικτύων κοινής ωφέλειας. Μια από τις μεθόδους κατασκευής αυτών των δικτύων είναι η μέθοδος ΔΜΠ. Η εν λόγω μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί για την κατασκευή σηράγγων διαμέτρου έως 3 μέτρων, σε διάφορα εδάφη και συνθήκες υπογείων υδάτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από έργα πολιτικού μηχανικού και έργα υποδομών, συμπερολαμβανομένων σιδηροδρόμων, αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων κ.α.

Η μέθοδος ΔΜΠ δεν απαιτεί τη διάνοιξη σκάμματος και χρησιμοποιείται για την κατασκευή οχετών/υπονόμων χρησιμοποιώντας ειδικά διατρητικά μηχανήματα, τα οποία είναι κατά βάση μικρογραφίες του εξοπλισμού, ο οποίος χρησιμοποιείται στη διάνοιξη σηράγγων.

Συνοπτικά, η μέθοδος ΔΜΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  • Κατακευή ενός φρέατος/ορύγματος και εγκατάσταση του υπόγειου διατρητικού εξοπλισμού
  • Πραγματοποίηση συνεχούς εκσκαφής
  • Απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής υδραυλικά ή με πεπιεσμένο αέρα/ με τη βοήθεια αντλίας
  • Εγκατάσταση διαδοχικών προκατασκευασμένων σωλήνων μέσω υδραυλικών εμβόλων, πιέζοντας επί ενός τοίχου ώθησης και κατανέμοντας τις δυνάμεις επί του σωλήνα μέσω ενός δακτυλίου ώθησης. Χρησιμοποιούνται ειδικοί δακτύλιοι σύνδεσης των σωλήνων, οι οποίοι εξασφαλίζουν έναν υδατοστεγανό και συνεχή σωλήνα.
  • Αφαίρεση του εξοπλισμού μέσω ενός φρέατος εξόδου

Πλεονεκτήματα

  • Η μέθοδος έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε αστικά περιβάλλοντα έναντι της μεθόδου ανοιχτού σκάμματος, μεταξύ των οποίων την ελάχιστη κυκλοφοριακή, περιβαλλοντική και δημόσια όχληση.
  • Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των εργασιών θα πρέπει να γίνεται από εταιρείες με εκτενή εμπειρία.
  • Διαφορετικοί τύποι εξοπλισμού είναι διαθέσιμοι, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.

Εμπειρία

Η GT GROUND ENGINEERING & CONSTRUCTION SERVICES έχει εμπλακεί σε πολλές περιπτώσεις στην κατασκευή μικροσηράγγων, διαμέτρου έως τριών μέτρων και για διάφορες συνθήκες εδάφους και υπόγειων νερών. Τα έργα παραδόθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού, εντός χρόνου και προϋπολογισμού. Με βάση την προηγούμενη εμπειρία μας είμαστε έτοιμοι να σας προτείνουμε μια τεχνικο/οικονομική προσφορά για το δικό σας έργο.