Γίνετε μέλος της ομάδας μαςΥγιεινή και ΑσφάλειαΌροι ΧρήσηςΕπικοινωνίαENFRITRORU

Διαφραγματικοι Τοιχοι

Ένας διαφραγματικός τοίχος είναι ένας επί τόπου κατασκευαζόμενος τοίχος από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο οποίος κατά κανόνα χρησιμοποιείται για την κατασκευή υπογείων σε αστικά περιβάλλοντα όπου ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας είναι ψηλά. Όπως και άλλες κατασκευές αντιστήριξης (όπως οι αλληλοτεμνόμενοι πάσσαλοι ή οι πασσαλοσανίδες) αποτρέπει τη ροή του υπόγειου νερού εντός της εκσκαφής και αντιστέκεται στις εδαφικές και υδατικές πιέσεις, καθώς και τις πιέσεις των γειτονικών κατασκευών. Οι διαφραγματικοί τοίχοι είναι δυνατό να υποστηρίζονται από αντηρίδες ή αγκύρια ή από πλάκες στην περίπτωση κατασκευής Top-Down.

Για την εξασφάλιση της ευθυγραμμίας του τοίχου, κατασκευάζονται δοκάρια οδηγοί. Το μήκος των μεμονωμένων φατνωμάτων καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων είναι η ευστάθεια του σκάμματος/της τάφρου και οι ανοχές των γειτνιαζόντων κατασκευών σε μετακινήσεις. Τυπικά δεν υπερβαίνουν σε μήκος τα 7m, ενώ μπορεί να φτάσουν και τα 50 m σε βάθος. Ο τοίχος μπορεί να κατασκευαστεί πολύ κοντά σε υπάρχουσες κατασκευές, ενώ ειδικά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση βλαβών. Η τάφρος διατηρείται ανοιχτή κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, με τη χρήση αιωρήματος μπεντονίτη, το οποίο δημιουργεί ένα αδιαπέρατο στρώμα στα τοιχώματα της εκσκαφής, απομονώνοντας την υδραυλική πίεση του αιωρήματος από το περιβάλλον έδαφος και το υπόγειο νερό, έτσι ώστε η πίεση αυτή να ασκεί ικανή δύναμη προς τα έξω για να κρατήσει το σκάμμα ανοιχτό. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή και η τοποθέτηση του οπλισμού και του σκυροδέματος του τοίχου. Με την ολοκλήρωση ενός φατνώματος, ειδικά κατακόρυφα μεταλλικά στοιχεία εισάγονται μεταξύ των συνδέσμων γειτονικών φατνωμάτων και το αιώρημα μπεντονίτη αποαμμώνεται, ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα του σκυροδέματος. Τελικά, χαλύβδινοι κλωβοί οπλισμού τοποθετούνται εντός του σκάμματος και το φάτνωμα σκυροδετείται (μέθοδος tremie) ενώ το αιώρημα απομακρύνεται και ανακυκλώνεται. Αποστάτες χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίζεται επαρκής κάλυψη του οπλισμού από σκυρόδεμα.

Με την πάροδο των χρόνων η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων έχει υποστεί πολλές βελτιώσεις, οι οποίες κάνουν τη μέθοδο πολύ πιο αποτελεσματική και ένα σημαντικό κομμάτι της γεωτεχνικής μηχανικής. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Πλεονεκτήματα

  • Η χαμηλή διαπερατότητα την κάνει την ιδανική μέθοδο έναντι υδατοπερατού εδάφους θεμελίωσης
  • Ικανότητα να ανθίσταται εδαφικές μετακινήσεις από σεισμούς, διάβρωση κ.λπ.
  • Πολύπλευρη και ευρεία χρήση σε πολλούς τύπους κατασκευαστικών έργων ειδικά εντός αστικού περιβάλλοντος.

Εμπειρία

Τα τελευταία χρόνια, το προσωπικό μας έχει εμπλακεί στην κατασκευή περισσότερων από 80.000 τετραγωνικών μέτρων διαφραγματικών τοίχων, με βάθη μεταξύ 15 έως 40 μέτρων και πάχη από 60 έως 100 εκατοστά. Επιπλέον, έχουμε εμπλακεί στην κατασκευή τεσσάρων έργων top-down, όπου το βάθος εκσκαφής κυμαινόταν μεταξύ 13 και 16 μέτρων. Τα έργα αφορούσαν κτίρια κατοικιών και γραφείων, όπως επίσης σιδηροδρόμους και υπόγειες διαβάσεις εντός αστικού και υπεραστικού περιβάλλοντος.